Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego DUO MEDICA Anna Sobczyńska - Gabinety lekarskie

Właściciel witryny DUO MEDICA, gabinety stomatologiczne, endokrynologiczne, ginekologiczne i inne w Katowicach

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.duomedica.pl jest DUO MEDICA Anna Sobczyńska; ul. Grabowa 1D 40-172 Katowice
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym DUO MEDICA Anna Sobczyńska w Katowicachsą publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym DUO MEDICA Anna Sobczyńska w Katowicach chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność IntraCOM.pl lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego DUO MEDICA Anna Sobczyńska w Katowicach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym DUO MEDICA Anna Sobczyńska z Katowic w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody DUO MEDICA Anna Sobczyńska z Katowic, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym IntraCOM.pl, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego DUO MEDICA Anna Sobczyńska w Katowicach, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla DUO MEDICA lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym DUO MEDICA Anna Sobczyńska jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody DUO MEDICA.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody DUO MEDICA Anna Sobczyńska w Katowicach na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym DUO MEDICA - Klinika Zdrowia i Urodyl, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Agencjia Interaktywna IntraCOM.pl poprzez podanie źródła w postaci www.duomedica.pl - DUO MEDICA Anna Sobczyńska.
 8. Otrzymując dostęp do stron DUO MEDICA Anna Sobczyńska w Katowicach użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. DUO MEDICA Anna Sobczyńska w Katowicach nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności DUO MEDICA, gabinety stomatologiczne, endokrynologiczne, ginekologiczne i inne w Katowicach

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl Katowice wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. DUO MEDICA - Klinika Zdrowia i Urody nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. DUO MEDICA Anna Sobczyńska w Katowicach ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.